.
Hiển thị thể loại
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
2834 lượt xem

Cập nhật phần mềm Canon 6D | Canon EOS firmware update

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2bn10jYhxlk&feature=share